Internet Banking Login

ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය

l
විශේෂාංග

ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය යනු, විශේෂිත ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන් වෙත සහය ලබාදීම පිණිස සකසන ලද මූල්‍ය සැලසුම් වන අතර, එකී මූල්‍යකරණ වගකීම් ආපසු පියවීම සඳහා භාවිත කරනුයේ, එම ව්‍යාපෘති මගින් උත්පාදනය කරනු ලබන ආදායම් ය.

මෙහිදී ව්‍යාපෘතියක් ඇගයීමට සහ ව්‍යාපාරය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු මූල්‍යකරණ පැකේජය සැකසීමට, කර්මාන්ත හා මූල්‍ය පිළිබඳ තුලනාත්මක හසල දැනුමක් අවශ්‍ය කෙරෙයි. සෙලාන් බැංකුවේ අපි, තනි ණයදායකයකු ලෙස හෝ නියමු බැංකුකරු (Lead Banker) ලෙස බැංකු සමූහයක් හරහා හෝ ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණයේ යෙදෙමු.

අයදුම් කළ හැකි අයුරු

ව්‍යාපෘතියෙහි සාර්ථකත්වය තහවුරු කිරීමේ දී, ව්‍යාපෘතියේ මුදල් ප්‍රවාහය පිළිබඳ පුරෝකථන ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. අනුග්‍රාහකයාගේ පසුබිම, තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදනය, වෙළඳපොළ සහ කළමනාකාරිත්වය ආදී සියලු කරුණු මෙන් ම රෙගුලාසි හා නීතිමය අනුමැතීන් ආදී සියලු කරුණු ද මනාව විමසීම ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතාවයෙහි වලංගු භාවය ඇගයීමේ ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වේ.

“ඕනෑම” මූල්‍යකරණ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය කෙරෙන තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

 1. යෝජිත ව්‍යාපෘතිය
 2. ව්‍යාපෘති වැඩබිමෙහි තොරතුරු ද ඇතුළුව සේවා හෝ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සමස්ත විස්තරය, පහසුකම්, තාක්ෂණය, අමුද්‍රව්‍ය, පරිභෝජනය කරන දෑ, උපයෝගීතා, ශ්‍රමශක්තිය/ කළමනාකාරිත්වය, ආයතනික ව්‍යුහය, බලපත්‍ර, පාරිසරික සහ අනෙකුත් නියාමන නිශ්කාෂණ සමඟ, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලවකවානු සහ තීරණාත්මක මාර්ගයන් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම් ද ආවරණය විය යුතු වේ.

 3. අනුග්‍රාහකත්වය
 4. ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයන්, කොටස්කරුවන් සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ව්‍යාපාර පළපුරුද්ද සහ වෙනත් පසුබිම් තොරතුරු සමඟ තාක්ෂණික විශේෂඥ දැනුම.

 5. වෙළඳපොළ අවස්ථා සහ කාර්ය සැලසුම
 6. ව්‍යාපාරයේ ශක්තීන් සමඟ, වෙළඳපොළ ව්‍යුහය, වර්ධනය, ඉදිරි දර්ශනය, තරගකාරිත්වය, බෙදාහැරීමේ මාර්ග/ලබාදීම, අවස්ථා, නියාමන සහ ගාස්තු යනාදී තොරතුරු ද ආවරණය කරමින් ව්‍යාපාරික ආයතනයේ සැපයුම් වෙළඳපොළ.

 7. අවදානම් විශ්ලේෂණය
 8. ඉදිකිරීම් අවදානම්, මෙහෙයුම් අවදානම්, ආරම්භ කිරීමේ අවදානම් සහ කළමනාකරණ අවදානම්, කාර්මික අවදානම් සහ දේශපාලනික අවදානම් ද, ඒවා අවම කිරීමේ ක්‍රම සහ විධි ද මීට ඇතුළත් වේ.

 9. ව්‍යාපෘති පිරිවැය සහ මූල්‍යකරණ සැලසුම
 10. පිරිවැය වෙන් වෙන් වශයෙන් සවිස්තරාත්මකව, සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය වාර්තාව සපයන්න. සම කොටස් (අනුග්‍රාහකයාගේ දායකත්වය) ඇතුළුව, යෝජිත ව්‍යාපෘතියට මුදල් යෙදවීම සිදුකරනු ලබන්නේ කෙසේ ද යන්න සහ ණය (ණයගැනුම්) පිළිබඳ තොරතුරු ද සවිස්තරාත්මකව මූල්‍යකරණ සැලසුමට ඇතුළත් විය යුතු වේ.

 11. ව්‍යාපෘතියේ ලාභදායිතාව සහ මුදල් ප්‍රවාහ
 12. යෝජිත පහසුකම සම්බන්ධ කාලසීමාව සඳහා ප්‍රක්ෂිප්ත (projected) ලාභ/පාඩු ගිණුම, ප්‍රක්ෂිප්ත ශේෂ පත්‍රය සහ ප්‍රක්ෂිප්ත මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය ද ඇතුළුව ව්‍යාපෘතියේ අනාගත මෙහෙයුම් පිළිබඳ පුරෝකථනය.

අයදුම් කළ හැකි අයුරු

මූල්‍ය සැපයුම සඳහා අප විසින් සැලකිල්ලට ගනු ලබන අංශ

 • බලශක්ති (ජල/සූර්යතාප/සුළං/ජෛව ස්කන්ධ/කසළ)
 • දේපළ වෙළඳාම් සංවර්ධන කටයුතු
 • සංචාරක/විනෝදාස්වාද
 • සන්නිවේදන
 • වැවිලි
 • නිෂ්පාදන
 • ආහාර-පාන
 • පිවිතුරු නිෂ්පාදන, අපවිත්‍රකරණ පාලන සහ අවම කිරීම්
 • යටිතල පහසුකම්
 • සෞඛ්‍ය
 • අධ්‍යාපන

සපයනු ලබන වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන්:

ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ක්‍රමවත්ව සැකසීමේදී සහය අවශ්‍ය කරනු ලබන සේවාදායකයන් හට මඟ පෙන්වීම හා විශේෂඥ දැනුමැති වෘත්තිකයන් හඳුන්වාදීම ද අප විසින් සිදුකරනු ලබයි.